WTOC 1

Groepsfoto WTOC 1 gemaakt op 1 februari 2024
Voorste rij v.l.n.r. Sietse Hoogsteen, Arend Castelein, Johannes Zuidersma, Geoffrie Hoiting, Daniël Rekker, Oane Jacob Nauta.
Middelste rij v.l.n.r.: Jilles Bijlstra( verzorger), Jelke Bijlstra, Jaap de Bruin, Bart Kempenaar, Nyckele Smeding, Frans Wiersma(leider)
Achterste rij v.l.n.r.: Meine Kempenaar, Jilmer Dykstra, Daniël Bakker, Wiebe Smid, Berend Jan Prins, Taede van der Ploeg, Arend de Boer ( hoofdtrainer)
Afwezig: Sjoerd Jan Dijkstra, Sybren Bosma, Jan Kempenaar en Jitse Keizer
 
Scroll naar boven