Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeTeamindeling jeugd seizoen 2021/2022

 

JO8-G 6×6
1 Thijs Westhof
2 Wessel Taeke Hoeksma
3 Eden Bouma
4 Ditmer v/d Land
5 Bryan Smid
6 Wout Reitsema
7 Renske (m) Wiersma
Leiding:  Tjeerd v/d Land en Trynke Westhof
Trainer:  Tjeerd v/d Land
JO9-G 6×6
1 Femke (m) Rekker
2 Mechiel Kuperus
3 Sietse Bekkema
4 Jurre Wiersma
5 Hylke Postma
6 Piter Senne Nicolai
7 Melvin Minnema
8 Wybren Jan Wijbenga
Leiding:  Johanna Sliep en Baafke Visser
Trainer:  Robin Weiland

 

JO10-G 6×6
1 Berend Bosma
2 Tjisse Tjalling Schotanus
3 Mente Heslinga
4 Roely (m) Kiewiet
5 Jens Visser
6 Jorrit Tjalsma
7 Jacob Wessel Hoeksma
8 Mathijs Dijkstra
9 Nanning Wiersma
Leiding: Reimer Heslinga en Gosse Tjalsma
Trainer: Reimer Heslinga en Gosse Tjalsma

* op tourbeurt speler met de JO-11 mee

 

JO11-G 8×8
1 Hylke Durk v/d Veen
2 Geeske (m) Reitsema
3 Jans Roffel
4 Myrthe (m) Nieuwenhuis
5 Daphne (m) van Zwieten
6 Jelte van Kammen
7 Jan Doede Sangers
8 Gerben Jan Kuperus
Leiding: Wiep van Zwieten
Trainer: Wiep van Zwieten

* op tourbeurt speler van de JO-10 mee

JO12-G 8×8
1 Hidde  Jannes v/d Ploeg
2 Pieter Arend Wijbenga
3 Jelke Bosma
4 Xander Wiersma
5 Sanne (m) de Bruin
6 Nyckle Jager
7 Jelmer Bosma
8 Hester (m) Adema
9 Mathys Wiebe Hiemstra
10 Elske Geeske (m) Hoekstra
       Leiding:  Patricia Manusiwa en Suzan Bosma
Trainer: Patricia Manusiwa
JO13-G 11×11
1 Noa Bouma
2 Tjisse  Dynand Bosch
3 Pieter Bloemsma
4 Jelke  Piet Tjalsma
5 Reinier Visser
6 Aline Mare (m) Sangers
7 Lieuwe  Jan van Assen
8 Yme Postma
9 Jan Ringia
10 Tieme v/d Ploeg
11 Jelte Dijkstra
12 Wesley Rekker
13 Larissa (m) Rekker
Leiding: Hilco Rekker en Meindert Postma
Trainer: Nyckle Smeding en Daniel Rekker
JO14-G 11×11
1 Fenne Pietsje (m) v/d Veen
2 Timme Jarno Bosch
3 Grietje (m) de Bruin
4 Jesse Boersma
5 Hielke Sjoerd Dijkstra
6 Hieu Vo
7 Marije (m) Adema
8 Pieter Dijkstra
9 Agnes (m) Veenstra
10 Simen Jelle Kampen
11 Trienke (m) Reitsema
12 Roy Dijkstra
13 Froukje (m) Merkus
Leiding:  Niek van der Veen en Klaas Jan Reitsema
Trainer:  Niek van der Veen
JO19 11×11
1 Jelke Bijlstra
2 Roel Nicolai
3 Sjoerd Jan Dijkstra
4 Steven Roffel
5 Oane Jacob Nauta
6 Hendrik Rottine
7 Alwin Thalen
8 Daniel Rekker
9 Ryken Zijlstra
10 Jan Willem Hoekstra
11 Sander Hiemstra
12 Johannes Zuidersma
13 Hielke Remco Bosma
Leiding:  Sybren Bosma
Trainer:  Sybren Bosma

 

 

 

 

 

 

 

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets