Welkom bij Voetbalvereniging W.T.O.C.

strokeLedenvergadering maandag 30 september

Ledenvergadering W.T.O.C
Maandag 30 september 2019
Aanvang 20.30 uur in “de Ynswinger”.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van 24 september 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie,
8. Benoemen leden kascommissie
9. Vaststelling contributie
10. Vaststelling begroting
11. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Wierd Kooistra.
Aftredend en niet herkiesbaar: Wietske Keizer-Soepboer.
11. Voorstel aanpassing vrijwilligerstaken bij lidmaatschap
12. Rondvraag
13. Sluiting

Email: BestuurWTOC@hotmail.com, tel: 06 25 121 906, Wiebe L. de Boer secr.

strokeHoofdsponsor

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing
Hoekstra Installatietechniek

strokeAccomodatie

Sportpark 'De Wygeast' Sportpark 'De Wygeast' Swartewei 9 9294 KS Oudwoude Route (Google Maps)

strokeWebshop

Webshop WTOC Bezoek Webshop

strokeTweets